2019-11-07

zmiany Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, informuję, że w dniu 1.01.2020 r., wchodzi w życie art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) o

 

następującym brzmieniu:

 

Art. 21a 1. Jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością

gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz

pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego

zawieszenia lub zakończenia, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem

postępowanie:

1) mandatowe albo

2) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej

- przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo

nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej organ ten

wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń

przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły,

w wyznaczonym przez siebie terminie.

2. W przypadku postępowania mandatowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

funkcjonariusz, inspektor lub przedstawiciel właściwego organu może odebrać od

przedsiębiorcy pisemne oświadczenie, w którym przedsiębiorca ten zobowiązuje się do

usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli

skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez funkcjonariusza, inspektora lub przedstawiciela

terminie. W takim przypadku właściwy organ nie wzywa przedsiębiorcy do usunięcia

stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń. Jeżeli przedsiębiorca

odmawia złożenia pisemnego oświadczenia, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

Departament Prawny

ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

tel. 22 44 10 755

fax 22 44 10 757

3. Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki

tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym terminie, o którym mowa

w ust. 1 lub 2:

1) właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia

mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo

2) przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie

skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli naruszenia przepisów prawa lub ich skutki

rozpoczęły się w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 1, i trwają one dalej także po upływie

tego okresu.

5. Właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na przedsiębiorcę lub

wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu także

w przypadku, gdy przedsiębiorca ten dobrowolnie usunął naruszenia prawa oraz skutki tych

naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w okresie, o którym mowa w ust. 1, jeszcze przed

wezwaniem tego organu, o którym mowa w ust. 1, oraz powiadomił organ o usunięciu

naruszeń oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły.

6. W przypadku gdy przedsiębiorca dobrowolnie usunął naruszenia przepisów prawa,

będące wykroczeniami lub wykroczeniami skarbowymi, oraz skutki tych naruszeń, jeżeli

skutki takie wystąpiły, w okresie, o którym mowa w ust. 1, jeszcze przed wezwaniem

właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, lub przed złożeniem pisemnego oświadczenia,

o którym mowa w ust. 2, oraz powiadomił właściwy organ lub funkcjonariusza, inspektora lub

przedstawiciela tego organu o usunięciu naruszeń oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki

takie wystąpiły, organ nie nakłada na niego grzywny w drodze mandatu karnego. Jeżeli

w związku z usuniętymi naruszeniami dochodzi do wszczęcia postępowania sądowego, sąd

odstępuje od wymierzenia kary grzywny przedsiębiorcy, w przypadku, gdy jej wysokość nie

przekraczałaby maksymalnej wysokości kary grzywny, która mogłaby zostać nałożona

w postępowaniu mandatowym.

7. Przepisów ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 6 nie stosuje się, jeżeli kara

grzywny w drodze mandatu karnego nakładana jest w wyniku przeprowadzenia kontroli

drogowej.

8. Przepisów ust. 1-3, 5 oraz 6 nie stosuje się, jeżeli:

1) naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę

w przeszłości lub

2) naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub

3) nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one

nieodwracalne skutki, lub

4) konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub

wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy

międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,

lub

5) naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej

pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do

rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody,

zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy

przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą,

zezwoleniem lub pozwoleniem, lub

6) przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo

nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń

pokontrolnych.

9. Jeżeli:

1) właściwy organ nakłada na przedsiębiorcę grzywnę w drodze mandatu karnego

z naruszeniem przepisów ust. 1-3, ust. 6 zdanie pierwsze lub ust. 8 oraz

2) przedsiębiorca odmawia przyjęcia mandatu karnego, oraz

3) przedsiębiorca niezwłocznie usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz

skutki tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły

- sąd odstępuje od wymierzenia kary.

10. Przesłanki odstąpienia od nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary

pieniężnej lub od wymierzenia kary grzywny wobec przedsiębiorców:

1) niewpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

2) wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

i naruszających przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą:

a) po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, chyba że przedsiębiorca usunął

stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń, jeżeli skutki takie

wystąpiły, zgodnie z ust. 3, lub

b) w okresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 7 i 8

- określają odrębne przepisy.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową regulacją zgodnie z kompetencjami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się