2020-04-22

ograniczenia funkcjonowania

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.

wraz z podległą Delegaturą w Zielonej Górze

 

Informujemy, że Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. 2020 poz. 697) wprowadził,

od dnia 21 kwietnia 2020 r. do odwołania,

ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. oraz podległej Delegatury w Zielonej Górze polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz wskazanych poniżej zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów a dotyczących:

  1. decyzji w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
  2. decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia/promesy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu farmacji, punktu aptecznego,
  3. zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe,
  4. zezwolenia na posiadanie w celu prowadzenia badań naukowych preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  5. zgody na posiadanie i stosowanie w celu przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające lub psychotropowe,
  6. przyjęcia zgłoszenia w przedmiocie ustanowienia zastępcy kierownika apteki/apteki szpitalnej lub ustanowienia nowego kierownika apteki (dotyczy też działów farmacji i punktów aptecznych).

 

Inspektorat nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych).

 

Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Lubuski Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Obywatele mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP (nie osobiście).

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Inspektoratu, a także wywieszone w siedzibie Inspektoratu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się