2020-03-26

dostawy leków do aptek

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Głównego Inspektoratu

Farmaceutycznego dotyczącymi utrudnionego i często stwarzającego zagrożenie zakażeniem

koronawirusem, dostępu do aptek dla kierowców hurtowni farmaceutycznym, zwracam się

z prośbą o wykorzystanie zgodnie z Państwa kompetencjami poniższego zalecenia:

W celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do aptek

ogólnodostępnych i szpitalnych, należy pamiętać, że dostawy produktów leczniczych z hurtowni

farmaceutycznych mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na

prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z pkt 9.2 ppkt 9 rozporządzenia z dnia 13

marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509),

produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór

odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych

pomieszczeniach.

Ponadto kierowcy wykonującemu swoje obowiązki powinno być zapewnione bezpieczeństwo

m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym. Nie przewiduje się także

bliskiego kontaktu dostawców z chorymi.

Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia

miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego

zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie

do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez

pracowników hurtowni farmaceutycznych. Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną

jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie

dostawców przez izbę ekspedycyjną z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie

dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

Z wyrazami szacunku,

Adam Chojnacki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się