2020-09-23

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http.farmacjagorzow.bip.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej http.farmacjagorzow.bip.gov.pl: kwiecień 2017 r.

Data aktualizacji ww. strony: 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy będą ograniczać ich liczbę do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to zmieniane, a nowe dokumenty przygotowywane będą poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Serwis nie zapewnia dostępu do tłumacza języka migowego ze względu na brak plików multimedialnych.
  • Na stronie internetowej zastosowano powszechnie dostępne skróty klawiszowe, których funkcjonalność może zależeć od systemu operacyjnego użytkowanika.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 23 września 2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamila Jaworska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@farmacja-gorzow.pl lub ePUAP: /farmacjagorzow/skrytka. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 694 461 997. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mieści się przy ul. Jagiellończyka 4, w Gorzowie Wielkopolskim na I piętrze budynku Poczty Polskiej.

Na parkingu należącym do Poczty Polskiej zostały wyodrębnione miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych (na prawo od głównego wejścia). Do budynku Poczty Polskiej prowadzi trzypoziomowy podest. Poziomy podestu oddzielają kilkustopniowe schody. Po prawej i lewej stronie schodów znajdują się podjazdy dla wózków. Na trzecim poziomie podestu znajdują się dwa wejścia do budynku. Dodatkowo po prawej stronie budynku, na poziomie chodnika znajduje się wejście, które prowadzi do windy dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu lub wjechaniu windą do budynku na parterze, osoba proszona jest o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 694 461 997. Pracownik Inspektoratu zejdzie i wskaże drogę prowadzącą do Urzędu.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Zielonej Górze mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 37.

Do budynku przy ulicy Wojska Polskiego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mieści się na drugim piętrze. W budynku nie ma windy. Zalecany jest dostęp alternatywny poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 68 454 93 01, adres poczty elektronicznej: delegatura@farmacja-gorzow.pl i ePUAP: /farmacjagorzow/skrytka.

Załączniki

  Raport o stanie zap...1.01.2021.pdf 112,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się