2017-04-18

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 
Poprzez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumieć należy udostępnianie i przetwarzanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została opublikowana.

 

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., w celu ich ponownego wykorzystywania:

 

I. Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wilkp.

 

1. Podmiot wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. zobligowany jest do:

 

a) poinformowania o pochodzeniu oraz czasie pozyskania informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.,

 

b) udostępniania pozyskanej informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2

 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

 

3. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. lub została udostępniona na wniosek.

 

II. Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

 

a) Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 

b) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

 

c) Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

III. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

 

a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej -  załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)

 

Załączniki

  wniosek_ponowne_wyk...ublicznej.pdf 36,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się