2017-04-18

Działalność i kompetencje

Do zakresu działania Inspektoratu należy w szczególności:

1. Kontrolowanie warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

2. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych, będących przedmiotem obrotu;

3. Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i wyrobami medycznymi;

4. Kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;

5. Kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;

6. Kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych.

7. Kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;

8. Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;

9. Współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;

10. Współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;

11. Prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych;

12. Wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przy wykonywaniu zadań kieruje się zaleceniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wojewody Lubuskiego.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej na terenie województwa Lubuskiego.

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie ustalonym w ustawie wydaje decyzje:

1. Wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jeżeli nie odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym i znajdują się wyłącznie na obszarze jego działania;

2. Zaprzestania prowadzenia reklamy działalności aptek lub punktów aptecznych skierowanej do publicznej wiadomości;

3. Udzielenia, zmiany, cofnięcia, odmowy udzielenia i wygaśnięcia zezwolenia:

- na prowadzenie apteki;

- na prowadzenie punktów aptecznych;

4. Usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących warunków przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

5. Wyraża zgodę i wydaje zezwolenia w zakresie wynikającym z ustawy Prawo farmaceutyczne oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się