2017-04-18

Działalność i kompetencje

Do zakresu działania Inspektoratu należy w szczególności:

1. Kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

2. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych, będących przedmiotem obrotu;

3. Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

4. Kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach;

5. Kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;

6. Kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych.

7. Kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;

8. Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;

9. Współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;

10. Współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;

11. Prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych;

12. Wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przy wykonywaniu zadań kieruje się zaleceniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wojewody Lubuskiego.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej na terenie województwa Lubuskiego.

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w zakresie ustalonym w ustawie wydaje decyzje:

1. Wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jeżeli nie odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym i znajdują się wyłącznie na obszarze jego działania;

2. Zaprzestania prowadzenia reklamy działalności aptek lub punktów aptecznych skierowanej do publicznej wiadomości;

3. Udzielenia, zmiany, cofnięcia, odmowy udzielenia i wygaśnięcia zezwolenia:

- na prowadzenie apteki;

- na prowadzenie punktów aptecznych;

4. Usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących warunków przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;

5. Wyraża zgodę i wydaje zezwolenia w zakresie wynikającym z ustawy Prawo farmaceutyczne oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).