2018-09-27

e-recepta

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
1
Warszawa, 2018-09-25
WWSP1.711.2.2018
2018-15999
Wg rozdzielnika
Dotyczy: Wdrożenia e-recepty
Szanowni Państwo,
przekazujemy informację dla aptek oraz punktów aptecznych w zakresie podłączania do Systemu
P1 w terminie do 31 grudnia 2018 r. z uprzejmą prośbą o dystrybucję do kierowników aptek i
punktów aptecznych oraz właścicieli.
Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów
Ochrony Zdrowia
(-) Wiktor Rynowiecki
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
2
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1
(Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31
grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od
1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie
następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu
Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Obecnie trwa proces wdrażania w Polsce e-recepty (na dzień 21.09 wystawiono ponad 30 000
e-recept, a ponad połowę z nich zrealizowano). Można założyć, że w najbliższym czasie, w
związku ze wzrostem dynamiki podłączania do Platformy P1 kolejnych placówek, ww. liczba
istotnie wzrośnie.
W związku z powyższym, zachęcamy apteki by jak najszybciej rozpoczęły proces podłączania
do Systemu P1.
W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:
Weryfikacja czy dane kierownika apteki 1) w Rejestrze Aptek
https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx są aktualne
i kompletne, tj. poza imieniem i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer
Prawa Wykonywania Zawodu.
W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza
udostępnionego na stronie https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl po zalogowaniu, jeżeli
wcześniej zostało założone konto na platformie P2 np. w celu korzystania z m.in. Systemu
Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi. W przeciwnym wypadku należy założyć konto na
https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Po jego założeniu należy przejść na stronę https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie
aktualizacja danych kierownika apteki.
Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
3
wniosku o dostęp do Systemu P1. Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę
Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.
2) Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego
(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego w celu
podpisania wniosku o certyfikat P1.
3) Następnie pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek należy uzupełnić wymagane
dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
SOW).
Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna  jest pod linkiem:
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podr
ecznik_uzytkownika.pdf, a film z instruktażem krok po kroku znajduje się tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2
q58eS3gq0C
 Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku generowane są przy
pomocy Generatora plików CSR, który dostępny jest pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
(w paczce ZIP znajduje się generator oraz instrukcja – film z kanału youtube
również prowadzi przez te kroki).
 Wniosek przez Kierownika Apteki należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym.
Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w
którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodnie z instrukcjami, o
których mowa powyżej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@csioz.gov.pl lub pod numerem
telefonu 19 457.
Sporządził: Stępień Łukasz

Załączniki

  Komunikat e-Recepta.docx.pdf 160,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się