2018-09-27

e-recepta

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
1
Warszawa, 2018-09-25
WWSP1.711.2.2018
2018-15999
Wg rozdzielnika
Dotyczy: Wdrożenia e-recepty
Szanowni Państwo,
przekazujemy informację dla aptek oraz punktów aptecznych w zakresie podłączania do Systemu
P1 w terminie do 31 grudnia 2018 r. z uprzejmą prośbą o dystrybucję do kierowników aptek i
punktów aptecznych oraz właścicieli.
Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów
Ochrony Zdrowia
(-) Wiktor Rynowiecki
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
2
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1
(Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31
grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od
1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie
następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu
Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Obecnie trwa proces wdrażania w Polsce e-recepty (na dzień 21.09 wystawiono ponad 30 000
e-recept, a ponad połowę z nich zrealizowano). Można założyć, że w najbliższym czasie, w
związku ze wzrostem dynamiki podłączania do Platformy P1 kolejnych placówek, ww. liczba
istotnie wzrośnie.
W związku z powyższym, zachęcamy apteki by jak najszybciej rozpoczęły proces podłączania
do Systemu P1.
W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:
Weryfikacja czy dane kierownika apteki 1) w Rejestrze Aptek
https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx są aktualne
i kompletne, tj. poza imieniem i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer
Prawa Wykonywania Zawodu.
W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza
udostępnionego na stronie https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl po zalogowaniu, jeżeli
wcześniej zostało założone konto na platformie P2 np. w celu korzystania z m.in. Systemu
Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi. W przeciwnym wypadku należy założyć konto na
https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Po jego założeniu należy przejść na stronę https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie
aktualizacja danych kierownika apteki.
Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
Dokument podpisany elektronicznie
3
wniosku o dostęp do Systemu P1. Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę
Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.
2) Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego
(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego w celu
podpisania wniosku o certyfikat P1.
3) Następnie pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek należy uzupełnić wymagane
dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
SOW).
Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna  jest pod linkiem:
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podr
ecznik_uzytkownika.pdf, a film z instruktażem krok po kroku znajduje się tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2
q58eS3gq0C
 Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku generowane są przy
pomocy Generatora plików CSR, który dostępny jest pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
(w paczce ZIP znajduje się generator oraz instrukcja – film z kanału youtube
również prowadzi przez te kroki).
 Wniosek przez Kierownika Apteki należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym.
Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w
którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodnie z instrukcjami, o
których mowa powyżej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@csioz.gov.pl lub pod numerem
telefonu 19 457.
Sporządził: Stępień Łukasz

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..