2020-09-28

Koordynator ds. dostępności

Kamila Jaworska - Inspektor ds. kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gorzowie Wielkopolskim

Kontakt:

Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 694 461 997

email: sekretariat@farmacja-gorzow.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez LWIF, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności LWIF, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

      - w zakresie dostępności architektonicznej;

      - w zakresie dostępności cyfrowej;

      - w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej;

  • przedstawienie Wojewodzie Lubuskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

 


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gorzowie Wielkopolskim i Delegaturze w Zielonej Górze osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024

 

Lp.

Nazwa zadania

Przewidywany czas realizacji

1

Powołanie koordynatora do spraw dostępności przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

do 23 września 2020r.

2

Publikacja deklaracji dostępności na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego

do 23 września 2020r.

3

Analiza stanu obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu  Farmaceutycznego ( zwanego dalej Inspektoratem) i Delegatury w Zielonej Górze- pod względem dostosowania do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 30 września 2020r.

4

Opublikowania na stronie BIP Inspektoratu, instrukcji dotyczącej dostępu do pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. i Delegatury w Zielonej Górze

do 30 września 2020r.

5

Uzyskanie informacji pisemnych pod względem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności w wymiarze architektonicznym

do 31 grudnia 2020r.

6

Sprawdzenie oznakowania ułatwiającego dostęp do Inspektoratu osobom ze szczególnymi potrzebami

do 31 grudnia 2020r.

7

Dostosowanie oznakowania ułatwiającego dostęp do Inspektoratu osobom ze szczególnymi potrzebami 

28 lutego 2021r.

8

Przygotowanie i publikacja raportu dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym (co cztery lata, począwszy od 2021r)

31 marca 2021r.

9

Analiza dostępności strony BIP do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami

30 czerwca 2021r.

10

Dostosowanie strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej

30 września 2021r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 poz. 1696, ze zm.)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 848)

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się