2017-04-18

Podstawy prawne

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie:
 
•  ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.):
 
•  ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206);
 
•  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);
 
•  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.  zm),
 
•  Statut Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp.
 
•  Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 142 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2010r. - Zmiana Zarządzenie Nr 206 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2012r.
 
•  Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26  kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego  Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.
 
• innych aktów normatywnych.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się