2018-05-25

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.              Administrator danych osobowych (ADO)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą
w ul. Jagiellończyka 4 skr. pocztowa 772, 66-400 Gorzów Wlkp. jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II.            Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iod@farmacja-gorzow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.           Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu rejestrowania obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 - zwanych substancjami kontrolowanymi bodącymi, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne produktami leczniczymi, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

2.    w celu udzielenie zamówienia, nadzoru nad  realizacją umów oraz rozliczenia finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.    w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku, na podstawie obowiązku z art. 229 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z 8 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46)-(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.    w celu udzielania odpowiedzi lub odmowy dostępu do informacji publicznej, na podstawie obowiązku z art. 10 ust.1  ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1764) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. w celu wydania zezwoleń oraz decyzji o zmianie, cofnięciu lub wygaszeniu zezwolenia na prowadzenie aptek lub punktów aptecznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  2. w celu prowadzenia rejestrów aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, punktów aptecznych, udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych, udzielonych zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych prowadzących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  3. w celu wydania zezwoleń i  rejestrowania obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 - zwanych substancjami kontrolowanymi bodącymi, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne produktami leczniczymi, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

IV.          Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.           Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia Twojej sprawy. Po upływie tego czasu dane zostaną poddane ekspertyzie  ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza na wniosek danej jednostki organizacyjnej właściwe miejscowo archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

VI.          Odbiorcy danych

       Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne świadczące  
        usługi na rzecz ADO.

Twoje dane mogą zostać udostępnione Archiwum Państwowemu.

VII.         Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się