2017-04-18

EWIDENCJE

Ewidencje
 
  książek ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych
|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych Dz. U. Br 187, poz.1566|
 
 książek kontroli środków odurzającychi substancji psychotropowych- dot. aptek ogólnodostępnych i zakładowych
|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje Dz. U. Nr 37. poz. 323|
 
  książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. hurtowni farmaceutycznych
|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I -R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia Dz. U. Nr 36. poz.317|
 
 książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. z.o.z niemających apteki zakładowej, zakładu leczniczego dla zwierząt, lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii prowadzących praktykę lekarską a także podmiotów, których działalność wymaga posiadania i stosowania tych preparatów
| podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie preparatów 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego Dz. U. Nr 37. poz. 324|
 
 książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych -dot. przedsiębiorców (wytwórców) , szkół wyższych, jednostek badawczorozwojowych i innych placówek naukowych
|podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowego trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, p[przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności polegającej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badań naukowych Dz. U. Nr 36. poz. 315|
 
 książek kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających oraz substancji psychotropowych dot. podmiotów posiadających zezwolenia na przywóz lub wywóz za granicę
|podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.01.2003r w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokument ow uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granicę na własne potrzeby lecznicze Dz. U. Nr 36. poz. 316|

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się