2017-04-18

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
Nieodpłatne przekazanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz.U. Nr 114, poz. 761) tj.: innej  jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, instytucji gospodarki budżetowej za pomocą organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego.
Darowizna zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego może zostać dokonana na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), niebędącymi państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 
 
 
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim, powinien zawierać:
 
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki;
2) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
3) wskazanie składnika, o który występuje jednostka.
Do wniosku, jednostka występująca o przekazanie lub darowiznę, załącza odpis statutu.