2017-04-18

Zezwolenie apteka

 

Wniosek elektroniczny w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadku nie spełniania wymogów wskazanych w art 99 art. 3b i  art. 3c ustawy Prawo farmaceutyczne podmiot ma możliwośc Wystąpienia o zgodę na wydanie zezwolenia do Ministra Zdrowia na podstawie art 99 art 3e ww. ustawy. Strona wskazanej zgody jest podmiot, który jest stroną postępowania przed Ministrem Zdrowia. Wskaną zgodę podmiot występujący u uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki powinien dostarczyć do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmacetuycznego wraz z dokumentacją określoną w art. 100 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od 1 kwietnia 2016r. zgodnie ze zmianami 

art. 100 pkt 3 ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 Poz. 1991 tom 1) wniosek ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej. 

Załączniki wymienione w art. 100 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne takie jak:

• tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej;

• plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną;

• opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;

• imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2 - w tym opinię właściwej OIA

• oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

• oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres

powykonawczy pomiar pomieszczeń apteki sporządzony przez osobę uprawnioną 

zgodnie z art. 100 pkt 2a ustawy Prawo farmaceutyczne, ww. dokumenty można złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia wejścia w życie zmian wprowadzonych do ustawy Prawo farmaceutyczne przez Ustawę z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 Poz. 1991 tom 1) tj. od 12 grudnia 2015r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie będzie rozpatrywał wniosków, zgodnie z art. 100 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, złożonych do urzędu w postaci papierowej i będzie wzywał podmioty o usunięcie braku formalnego poprzez złożenie wniosku w postaci elektronicznej.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę, że przekazany wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego z platformy epuap.gov.pl , umożliwiającej kontakt z urzędem.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że uruchomił na portalu EPUAP usługę umożliwiającą złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (lub punktu aptecznego) w postaci elektronicznej.

Usługi uruchomione przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na platformie EPUAP znajdują się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/farmacjagorzow

bezpośredni link do wniosku:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/przedsiebiorczosc/prowadzenie-i-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-apteki-ogolnodostepnej

System EPUAP umożliwia również ręczne odszukanie urzędu poprzez wpisanie w wyszukiwarce EPUAP frazy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie – uwaga trzeba wpisać pełną nazwę.

Na portalu EPUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w usłudze Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, przygotowano dwa niezależne formularze:

 

1. W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wraz z załącznikami art. 100 pkt 2 ustęp 6, ustęp 7 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne

2. załącznik do wniosku wypełnia  i podpisuje kierownik apteki

 

ad. 1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego zgodnie z art. 100 pkt 3 ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne

 

ad. 2 oświadczenia kierownika apteki / punktu aptecznego – dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe takie jak Prawo Wykonywania Zawodu oraz Dyplom muszą być potwierdzone notarialnie i dostarczone do urzędu w postaci papierowej, dokumenty potwierdzające staż pracy mogą być kserokopiami lub zostać załączone jako skany

Instrukcja VIDEO https://youtu.be/q6YoT3vNiRY

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Wojewódzkim istnieje możliwość potwierdzenia Zaufanego Profilu EPUAP.

Wykaz urzędów uprawnionych do potwierdzania Zaufanego Profilu znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz

Instrukcja zakładania Zaufanego Profilu na platformie EPUAP znajduje się pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą platformy egate, która znajduje się pod adresem

http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 

 

OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

 

UWAGA w celu przyspieszenia postępowania kandydat na funkcję kierownika powinien samodzielnie wystąpić o opinię. Wszelkie pytania odnośnie zasad opiniowania oraz ew. odmów udziela właściwa Okręgowa Izba Aptekarska.

 

Załączniki

  wniosekLOIA.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wytyczne.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wytyczne.pdf 379,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula informacyj...trów ....pdf 203,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się